احکام شرکت

کد : 83344 | تاریخ : 14/06/1395

‏شرکت آن است که چیزی به دو نفر یا چند نفر تعلق داشته باشد و آن دارای‏‎ ‎‏چند سبب است:‏

اول:‏ ارث، مثل اینکه کسی بمیرد و اموال او به دو نفر یا چند نفر به ارث‏‎ ‎‏برسد.‏

دوم: ‏عقد، مثل اینکه دو نفر یا چند نفر مالی را بخرند یا اجاره کنند و یا بر‏‎ ‎‏حقی مصالحه نمایند.‏

سوم: ‏حیازت که مخصوص شرکت در اعیان است، مثل اینکه دو نفر با هم‏‎ ‎‏درخت مباحی را بکنند یا با هم با یک ظرف آب مباحی را بردارند.‏

چهارم: ‏امتزاج مثل اینکه دو نفر مقداری از مال خود را با مال دیگری‏‎ ‎‏طوری مخلوط نمایند که از یکدیگر تشخیص داده نشود.‏

پنجم: ‏تشریک، مثل اینکه کس دیگری را در مال خود شریک کند.‏

مساله 1 ـ ‏شریک نمی تواند بدون اجازۀ شریک یا شرکاء دیگر، در مال‏‎ ‎‏مشترک تصرف کند. اگر یکی از دو شریک به دیگری اجازۀ تصرف بدهد،‏‎ ‎‏تصرف در مال برای ماذون جایز است، ولی اذن دهنده نمی تواند بدون اذن‏‎ ‎‏شریک دیگر تصرف نماید.‏

‎ ‎

‎[[page 272]]‎

انتهای پیام /*