کتاب نکاح

اولیای عقد

کد : 83380 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 14 ـ ‏پدر و جد و پدر جد به بالا ولایت دارند بر کودکان؛ چه پسران و‏‎ ‎‏چه دختران و بر دیوانگان از بچه های خودشان، و امّا مادر و پدر مادر پس ایشان‏‎ ‎‏ولایتی ندارند و همچنین است مادر پدر.‏

مساله 2 ـ ‏دختری که هنوز شوهر نکرده و باکره است چنانچه بخواهد‏‎ ‎‏شوهر کند، احتیاط واجب آن است که بی اذن پدر و جد این کار را نکند، بلی اگر‏‎ ‎‏چنانچه مصلحتش از نظر شرع و عرف در شوهر کردن است، اذن آنان شرط‏‎ ‎‏نیست، اگر منع می کنند و اذن نمی دهند، و همچنین است اگر ایشان در سفر‏‎ ‎‏باشند و دختر احتیاج به زناشویی داشته باشد و ممکن نشود اذن گرفتن.‏

مساله 3 ـ ‏عقدی که پدر و جد می کند اگر مفسده داشته باشد، دختر‏‎ ‎
‎[[page 366]]‎‏می تواند بعد از بالغ شدن آن عقد را بهم بزند و قبول نکند، و امّا چنانچه مراعات‏‎ ‎‏حال دختر شده باشد به آن نحو که باید بشود، دیگر دختر حق ندارد که قبول‏‎ ‎‏نکند، بلکه عقد لازم است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر چنانچه شخصی بدون اجازۀ زن و یا بی اذن مرد عقدی برای‏‎ ‎‏او کرد اختیار عقد به دست آن مرد و زن است؛ خواستند موافقت می کنند و‏‎ ‎‏نخواستند رد می نمایند.‏

‎ ‎

‎[[page 367]]‎

انتهای پیام /*