کتاب نکاح

اول: نسب

کد : 83382 | تاریخ : 14/06/1395

‏بدانکه به خاطر نسبت هفت طایفه از زنان بر هفت طایفه از مردان حرام‏‎ ‎‏است: ‏اول:‏ مادر و مادر مادر و مادر پدر؛ هر چه بالا رود. ‏دوم: ‏دختر و نوۀ‏‎ ‎‏دختری؛ چه از پسر باشد و چه از دختر گرچه با واسطۀ زیاد باشد. ‏سوم: ‏خواهر؛‏‎ ‎‏چه پدر و مادری باشد و چه پدری تنها یا مادری تنها. ‏چهارم: ‏دختر برادر؛ چه‏‎ ‎‏برادر پدر مادری باشد چه غیر آن. ‏پنجم: ‏دختر خواهر؛ چه خواهر پدر و مادری‏‎ ‎‏باشد و چه غیر آن. ‏ششم: ‏عمه؛ چه پدر و مادری باشد و چه غیر آن. ‏هفتم: ‏خاله؛‏‎ ‎‏چه پدر و مادری باشد و چه غیر آن.‏

مساله 1 ـ ‏نسب گاهی شرعی است و آن آن است که حاصل می شود به‏‎ ‎‏وطی حلال، چنانچه زنی را عقد کند و یا صیغه نماید و گاهی عرفی است‏‎ ‎‏چنانچه از روی زنا اولاد پیدا شود، که در این صورت اگرچه ارث بردن از هم‏‎ ‎‏دیگر صحیح نیست ولی ازدواج باز حرام است.‏

مساله 2 ـ ‏چنانچه اشتباه شد در نزدیکی با زن نامحرم و خیال کرد که او‏‎ ‎‏زوجۀ خود اوست پس در این صورت، هم ارث بردن از همدیگر ثابت است و‏‎ ‎‏هم حرام بودن ازدواج با دختری که از او پیدا کند.‏

‎ ‎

‎[[page 367]]‎

انتهای پیام /*