کتاب نکاح

احکامی چند از صیغه

کد : 83387 | تاریخ : 14/06/1395

‏گذشت بعضی احکام مربوط به عقد منقطع یعنی صیغه، و در اینجا بعضی‏‎ ‎‏دیگر از احکام آن ذکر می شود.‏

مساله 1 ـ ‏شرط است در صیغه که مهر ذکر شود و معلوم گردد، پس چنانچه‏‎ ‎‏این کار مراعات نشود صیغه باطل است.‏

مساله 2 ـ ‏چنانچه مردی زنی را صیغه کرد و به او دخول ننمود و زن هم‏‎ ‎‏مهیا بود برای آن کار و مدتی که معین شده بود گذشت، باید مرد مهر را به زن‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 3 ـ ‏در صیغه شرط است که وقتش معین گردد، زیرا که او ازدواج‏‎ ‎‏موقت است در مقابل زناشویی دائم.‏


‎[[page 372]]‎مساله 4 ـ ‏اگر چنانچه متعمداً وقت را معین نکرد یا نسیان کرد که بگوید تو‏‎ ‎‏صیغۀ من باش تا یک ماه یا یک سال، پس در این صورت این صیغه، عقدی‏‎ ‎‏می شود و دائم می گردد.‏

مساله 5 ـ ‏طلاق در صیغه نیست و زنی که صیغه شود بعد از گذشتن آن‏‎ ‎‏وقت که معین گشته دیگر رها است ولی عده دارد، و همچنین اگر مرد مدت را‏‎ ‎‏ببخشد و از حق خودش بگذرد، دیگر مرد حق رجوع کردن ندارد.‏

مساله 6 ـ ‏صیغه کردن زنان بدکار مانعی ندارد، ولکن کراهت دارد، و‏‎ ‎‏چنانچه آنان را صیغه کرد باید منعشان کرد از کار زشتشان.‏

مساله 7 ـ ‏اگر زن صیغه ای مدتش تمام شد یا مرد مدتش را بخشید و با او‏‎ ‎‏نزدیکی نکرده بود عده ندارد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر مرد بمیرد زن صیغه ای از او ارث نمی برد، و همچنین اگر زن‏‎ ‎‏بمیرد از او ارث نمی برد، و احتیاط آن است که شرط ارث بردن هر دو یا یکی را‏‎ ‎‏نکنند، و اگر شرط کردند احتیاط واجب آن است که با ورثۀ میت صلح کند.‏

‎ ‎

‎[[page 373]]‎

انتهای پیام /*