بخش اول: تفسیر سوره حمد از کتاب سرالصلوة

کد : 83440 | تاریخ : 06/07/1395

بخش اول

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفسیر سوره حمد از

‏ ‏

کتاب سرالصلوة


[[page 1]]

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 2]]‎

انتهای پیام /*