بخش دوم: تفسیر سوره حمد از کتاب آداب الصلاة

کد : 83442 | تاریخ : 06/07/1395

بخش دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفسیر سوره حمد از

‏ ‏

کتاب آداب الصلاة


[[page 13]]

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 14]]‎

انتهای پیام /*