ب‍ررسی ف‍ق‍هی وظایف م‍ت‍ق‍اب‍ل م‍ردم و حکوم‍ت در م‍س‍ائ‍ل اق‍ت‍ص‍ادی با تاکید ب‍ر دیدگ‍اه امام خمینی (س)

کد : 87394 | تاریخ : 07/06/1395

چکیده

‏در میان علوم اسلامی ‌فقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در مقام عمل مهم‌ترین و گسترده‌ترین علوم به شمار می‌رود که اهتمام به زوایای مختلف ‌این علم از ضرورت خاصی برخوردار است. از طرفی انقلاب ما در مرحله سازندگی و توسعه در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد قرار دارد و یکی از مهم‌ترین راه‌های دست یابیدن به ‌این توسعه عمل کردن به وظایفی است که بر دوش مردم و حکومت نهاده شده است و البته قواعد فقهی به ویژه قواعد فقهی مربوط به معاملات نیز ارتباط زیادی با روند پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. یکی از وظایف مهم مردم پرداخت مالیات‌های اسلامی ‌است که سبب تأمین بخشی از بودجۀ دولت می‌گردد و یکی دیگر از وظایف آنان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌باشد از وظایف حکومت می‌توان تعیین حدود مالکیت خصوصی و همچنین‌ ایجاد عدالت اقتصادی و توزیع صحیح ثروت‌ها را نام برد. شایان ذکر است‌ اندیشه‌های تابناک امام خمینی (ره) در زمینه اقتصاد هر چند توسط ‌ایشان در قالب یک مکتوب تدوین نشده است چهارچوبی نظام‌یافته دارد و مبتنی بر اصول اسلامی ‌است که حاکی از دقت و قابلیت استناد به دیدگاه‌های آن حضرت است.‏

‎ ‎

‎[[page 1]]‎

انتهای پیام /*