اندیشه های الهی امام

اندیشه های مخالف امام

کد : 89028 | تاریخ : 07/06/1395

اندیشه های مخالف امام 

‏اندیشه های امام همان موقع هم در جامعه مخالف داشت، منتها بروز نمی دادند. الان‏‎ ‎‏کمی میدان پیدا کرده اند و بروز می دهند. امام قبل از انقلاب هم با افکاری که داشتند، در‏‎ ‎‏حوزه مظلوم بودند. فکر می کنم الان هم افکار امام بخصوص در حوزه ها و در بین جوانها‏‎ ‎


‎[[page 341]]‎‏باطراوت است.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 342]]‎

  • . هفت آسمان، فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب؛ ش 23، س 6، پاییز 1383.

انتهای پیام /*