روایت دوم

کد : 89211 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روایت دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏          ‏دباغ از زبان خویشتن

‏          مرضیه حدیدچی به روایت همسفر زندگی اش‏

‏          خواهر طاهره از دریچه نگاه دیگران‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 83]]‎

‎ ‎

‎[[page 84]]‎

انتهای پیام /*