فهرست منابع

کد : 89269 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست منابع 

‏جمهوری اسلامی‏‏؛ بهمن 1377.‏

‏خاطرات مرضیه حدیدچی دباغ.‏

‏عطار نیشابوری، فریدالدین؛ ‏‏تذکرة الاولیاء‏‏؛ به تصحیح دکتر محمد استعلامی؛ چ 3،‏‎ ‎‏     تهران: انتشارات زوار، 1360.‏

‏ـــــ؛ ‏‏منطق الطیر‏‏؛ به اهتمام صادق گوهرین؛ چ 13، تهران:     انتشارات علمی و فرهنگی،‏‎ ‎‏1377.‏

‏مجله آشنا‏‏؛ ش 31 (بهمن و اسفند 1376).‏

‏محمد ابن منور؛ ‏‏اسرارالتوحید‏‏؛ به کوشش دکتر جعفر شعار؛ چ 4، تهران: انتشارات‏‎ ‎‏     امیرکبیر، 1369.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)؛ ‏‏صحیفه امام‏‏؛ چ 3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر‏‎ ‎‏     آثار امام خمینی (س)، زمستان 1379.‏

‏ ‏


‎[[page 411]]‎

‎ ‎

‎[[page 412]]‎

انتهای پیام /*