احکام اِجاره

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

کد : 91532 | تاریخ : 08/06/1395

مساله 2187ـ‏ استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:‏

‏اول: آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا‏‎ ‎‏نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.‏

‏دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.‏

‏سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که‏‎ ‎‏مستاجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار‏‎ ‎‏می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال‏‎ ‎‏مستاجر است یا همۀ استفاده های آن.‏

‏چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین‏‎ ‎‏کنند مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی‏‎ ‎‏است.‏

مساله 2188ـ‏ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن‏‎ ‎‏صیغۀ اجاره است.‏


‎[[page 338]]‎مساله 2189ـ‏ اگر خانه ای را مثلاً یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد‏‎ ‎‏از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگرچه موقعی که صیغه می خوانند‏‎ ‎‏خانه در اجارۀ دیگری باشد.‏

مساله 2190ـ‏ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی‏‎ ‎‏اجارۀ آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.‏

مساله 2191ـ‏ اگر به مستاجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره‏‎ ‎‏دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است، ولی اگر بگوید هر ماهی ده‏‎ ‎‏تومان و اول و آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.‏

مساله 2192ـ‏ خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست‏‎ ‎‏چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب‏‎ ‎‏خانه راضی شود، استفادۀ از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم‏‎ ‎‏نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون‏‎ ‎‏کند.‏

‎ ‎

‎[[page 339]]‎

انتهای پیام /*