احکام طلاق

عِدّه زنی که شوهرش مرده

کد : 91549 | تاریخ : 08/06/1395

مساله 2517ـ‏ زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز‏‎ ‎‏عدّه نگهدارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگرچه یائسه یا صیغه باشد، یا‏‎ ‎‏شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه‏‎ ‎‏نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید باید تا چهار‏‎ ‎‏ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عدّه را عدّۀ وفات می گویند.‏

مساله 2518ـ‏ زنی که در عدّۀ وفات می باشد، حرام است لباس الوان بپوشد و‏‎ ‎‏سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد.‏

مساله 2519ـ‏ اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّۀ وفات،‏‎ ‎‏شوهر کند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا‏‎ ‎‏شود و در صورتی که آبستن باشد، به مقداری که در عدّه طلاق گفته شد، برای شوهر‏‎ ‎‏دوم عدّه طلاق و بعد برای شوهر اول عدّۀ وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، برای‏‎ ‎‏شوهر اول عدّۀ وفات و بعد برای شوهر دوم عدّۀ طلاق نگهدارد.‏

مساله 2520ـ‏ ابتدای عدۀ وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع‏‎ ‎‏شود.‏

مساله 2521ـ‏ اگر زن بگوید عده ام تمام شده، با دو شرط از او قبول می شود:‏‎ ‎‏اول، آن که مورد تهمت نباشد. دوم: از طلاق یا مردن شوهرش بقدری گذشته باشد‏‎ ‎‏که در آن مدت تمام شدن عدّه ممکن باشد.‏

‎ ‎

‎[[page 398]]‎

انتهای پیام /*