کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)

مشخصات اثر

کد : 91875 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏منتخبی از مقالات اولین کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی‏

‏تنظیم: معاونت پژوهشی مؤسسه‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏نوبت چاپ: دوم ـ پائیز 1377 ـ 3000 نسخه‏

‏قیمت: 950 تومان ‏

‎ ‎

‎[[page د]]‎

انتهای پیام /*