همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان»

مشخصات اثر

کد : 92567 | تاریخ : 08/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اصول و مبانی کرامت انسان / 1‏

‏تدوین: کمیته علمی همایش‏

‏ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره))‏

‏چاپ اول: 1386‏

‏شمارگان: 1500‏

‏قیمت: 3000 تومان‏

‏چاپخانه فاضل‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 4]]‎

انتهای پیام /*