کتاب طهارت

احکام نجاسات

کد : 92762 | تاریخ : 22/06/1395

احکام نجاسات

[سؤال 907] ----> 4982

‏2. آیا هر چیزی که پاک نیست، حرام است؟‏

بسمه تعالی، موارد، مختلف است.

‎ ‎

‎[[page 405]]‎

انتهای پیام /*