کتاب طهارت

زمین

کد : 92774 | تاریخ : 10/06/1395

از مطهرات: زمین

[سؤال 1047] 475

 ‏بسمه تعالی‏ ‏15 / 12 / 1361‏

‏کسی به توالت می رود و کف توالت هم خیس بوده، و آن روز هم به قول ما باران‏‎ ‎‏به صورت نم نم آمده؛ آیا شخص پس از بیرون آمدن از توالت ته کفشش نجس است؟‏‎ ‎‏اگر هست، آیا روی زمین که خیس است؛ ولی چشمگیر نیست و بعضی جاهایش‏‎ ‎‏زمین سفت و رطوبت دار است با رفتن 15، الی 20 قدم ته کفشش پاک می شود؟ لازم‏‎ ‎‏به تذکر است که این فرد پس از راه رفتن 15 الی 20 قدم روی زمین فوق به مسجد‏‎ ‎‏وارد شده. آیا مسجد پاک است یا نجس شده؟ البته این فرد حکم مسأله را نمی دانسته‏‎ ‎‏است. در مورد این که اگر ته کفش نجس است، منظور این است که عین نجاست، مثل‏‎ ‎‏بول یا غائط ته کفش نبوده، فقط کف توالت خیس بوده است.‏

بسمه تعالی، اگر یقین به نجاست ته کفش یا کف آن محل ندارد، حکم به طهارت می شود. و در صورت علم به نجاست، در صورتی زمین ته کفش را پاک می کند که خشک باشد و با رطوبت پاک نمی کند. 

[سؤال 1048] ----> 449

‏2. در مسأله 183 توضیح المسائل آمده است که سنگ، پاک کننده می باشد؛ آیا‏‎ ‎‏موزاییک هم شرایط سنگ را دارد یا نه؟ لطفاً توضیح دهید؟‏

بسمه تعالی، حکم زمین را دارد.


‎[[page 463]]‎[سؤال 1049] ----> 135

‏2. آیا با راه رفتن روی زمین مرطوب و گل آلودی که آفتاب می گیرد، ته کفش و‏‎ ‎‏عصا، پاک می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر زمین رطوبت مسریه دارد پاک نمی کند.

‎ ‎

‎[[page 464]]‎

انتهای پیام /*