الحدیث الثانی

تتمه

کد : 93685 | تاریخ : 09/06/1395

‏تتمه ‏

‏بدان که «سمعه»، که عبارت است از رساندن به گوش مردم خصال خود را برای جلب قلوب و اشتهار، از شجره خبیثه ریاست، و از این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم.‏

‎ ‎

‎[[page 58]]‎

انتهای پیام /*