الحدیث التاسع و العشرون

در بیان یکی از اسرار صدقه

کد : 93818 | تاریخ : 09/06/1395

‏در بیان یکی از اسرار صدقه‏‏ ‏

‏باید دانست که انسان با علاقه مندی و محبت به مال و منال و زخارف دنیویه بزرگ شده است و تربیت گردیده، و این علاقه در اعماق قلب او جایگزین گردیده. و منشأ بیشتر مفاسد اخلاقی و اعمالی، بلکه مفاسد دینی، همین علاقه است.‏

‏چنانچه در احادیث کثیره وارد است،‏‎[1]‎‏ و ما در شرح بعضی احادیث به آن اشاره کردیم.‏‎[2]‎‏ پس، اگر انسان به واسطه صدقات و ایثار بر نفس این علاقه را بتواند سلب کند یا کم کند، البته قطع ماده فساد و جرثومه قبایح را کرده، و طریق نیل به حصول معارف و انقطاع به عالم غیب و ملکوت و حصول ملکات فاضله و اخلاق کامله را برای خود مفتوح نموده. و این یکی از نکات بزرگ انفاقات مالیه واجبه و مستحبه است. و در مستحبات این نکته کامل تر است، چنانچه واضح است.‏

‏پس، از مجموع اخبار و آثار این باب معلوم شد که صدقه جامع فضایل دنیویه و اخرویه است. از ساعت اوّل دادن آن با انسان همراه است و دفع بلیات می کند، تا آخر امر در قیامت و سایر مراحل که انسان را به بهشت و جوار حق برساند.‏

 

[[page 492]]

  • . اصول کافی ج 2، ص 315- 320،« کتاب ایمان و کفر»،« باب حب الدنیا و الحرص علیها»، احادیث 1- 17. و همچنین در دیگر ابواب.
  • . ص 122.

انتهای پیام /*