فصل سوم: بحث پیرامون تغییر رأی مجتهد

کد : 93956 | تاریخ : 10/06/1395

‏در صورتی که اجتهاد سابق از بین برود و رای مجتهد تغییر کند، از چند ‏‎ ‎‏حالت خارج نیست. یا از یقین به یقین دیگر تبدیل شده است و یا از ‏‎ ‎‏یقین به ظن معتبر تغییر یافته است، یا این تغییر از ظن معتبر به یقین بوده ‏‎ ‎‏است و یا از ظن معتبر به ظن معتبر تبدیل شده است. ‏

‎ ‎

‎[[page 127]]‎

انتهای پیام /*