طرز حکومت اسلامی

ولایت فقیه

کد : 94034 | تاریخ : 10/06/1395

ولایت فقیه

‏     ‏‏اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد،‏‎ ‎‏همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر‏‎ ‎‏همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند.‏

‏     این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل‏‎ ‎
‎[[page 50]]‎‏حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همۀ عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع)‏‎ ‎‏از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.‏‎ ‎‏همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و‏‎ ‎‏بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان‏‎ ‎‏داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص‏‎ ‎‏معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.‏

‎ ‎

‎[[page 51]]‎

انتهای پیام /*