فصل پنجم: رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت

کد : 94379 | تاریخ : 10/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت

‏ ‏

‏ ‏

‏ حاکمیت اسلامی، پاسدار آزادی ‏

‏ آزادی و قانون اساسی ‏

‏ آزادی انتخابات ‏

‏ مشارکت آزادانه مردم در تصمیم گیریها‏

‏ آزادی و استقلال شوراها‏

‏ ‏


‎[[page 163]]‎

‎[[page 164]]‎

انتهای پیام /*