مجله خردسال 152 صفحه 10

کد : 98307 | تاریخ : 31/06/1384

ماهی ورزشکار محمد حسن حسینی «دام» که بود؟ باران بود زد به روی طبل آب بچه ماهی­ام در حوض ناگهان پرید از خواب «دام دادام»، سه تا دیگر زد دوباره باران طبل قطره­های او این بار تند و بیش­تر از قبل دام دادام دادام دام دام طبل و طبل زد باران گشت و گشت و ورزش کرد بچه ماهی­ام با آن

[[page 10]]

انتهای پیام /*