عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

کد : 107486 | تاریخ : 24/05/1391

عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)

‏کتاب «عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س) ‏‎»‎ دفتر هفدهم از آثار موضوعی تبیانها ‏است که توسط ‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ‏استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر به اثبات عدالت تکوینی و تشریعی و اینکه ظلم و جور خلاف ناموس هستی میباشد، از دو طریق به آن پرداخته است‏‎:‎

‎ 1- ‎‏استنتاج عدل الهی از برخی مباحث کلامی و فلسفی‏‎.‎

‎ 2- ‎‏اثبات عدل الهی از راه پاسخ به شبهات و اشکالات پیرامون آن‏‎.‎‏ در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎


‏برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید‏‎.‎

‎[[page 0]]‎

انتهای پیام /*