قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

کد : 107489 | تاریخ : 24/11/1395

 

قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س) » دفتر بیست و دوم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه، مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی، فلسفه قوانین و مجازاتها در اسلام، اصول حاکم بر قوانین و تشکیلات قضایی، آداب قضا، جرایم، نظارت بر دستگاه قضایی، و وظیفه روحانیون و حوزه های علمیه از عناوین هفتگانه فصول این مجموعه می باشد که به شیوهای منظم و مدون، مطالب کتاب حاضر را بر لوح ذهن خوانندگان ترسیم میکند.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.

 

انتهای پیام /*