مجله کودک 36 صفحه 25

کد : 108479 | تاریخ : 09/03/1381

پرشکوهترین بدرقه­ی قرن. چهاردهم خرداد 68. آن روز تهران، پایتخت غم بود. وجودی که غم دوری امام را تحمل پذیر کرد، با همان جدیت، عطوفت و سادگی.

[[page 25]]

انتهای پیام /*