مجله کودک 81 صفحه 10

کد : 109684 | تاریخ : 11/02/1382

شعر دوست برای آن دخترک عراقی که هنگام هجوم سربازان آمریکایی به خانه اش، از ترس می لرزید. شعر آتش بچه های عراقی چه کردند؟ گریه از ترس، وقتی که غولان تانک را وارد کوچه کردند بچه های عراقی چه دیدند؟ دیوها را که از روی دیوار داخل خانه هایشان پریدند

[[page 10]]

انتهای پیام /*