مجله کودک 81 صفحه 11

کد : 109685 | تاریخ : 11/02/1382

بچه های عراقی چه خوردند؟ خون دل، چون پدرهایشان را دشمنان با خود از خانه بردند بچه های عراقی چه خواندند؟ شعر خون، زیر باران موشک وقتی از ترس، درمانده ماندند بچه های عراقی چه گفتند؟ «ما گناهی نداریم...» و آن وقت بی صدا در دل خاک خفتند. افشین علاء 18/1/82 شاعر شعر«برگ درختان سبز» آقای محمودکیانوش است که نامشان، در شماره 79 مجله، ازقلم افتاده بود. بدینوسیله از ایشان پوزش می خواهیم.

[[page 11]]

انتهای پیام /*