مجله کودک 141 صفحه 25

کد : 111658 | تاریخ : 18/04/1383

این چه حیوانی است ؟! آیا این تصویر به نظر شما آشنا می آید " تصویر چه حیوانی است؟ اگر می خواهید مطمئن شوید ، از شماره یک تا 36 را به هم وصل کنید. موش صحرایی گرسنه این موش گرسنه می خواهد هر چه زودتر به میوه وسط تصویر برسد. کمکش کنید؟! پاسخ سرگرمی های شماره گذشته : این چه حیوانی است؟! راه رفتن به خانه

[[page 25]]

انتهای پیام /*