مجله کودک 206 صفحه 37

کد : 114949 | تاریخ : 28/07/1384

جدول 20 خانه افقی: 1. روز نیست - راهرویی که به شکل اتاق، داخل عمارت ساخته می­شود. 2. میکروب این بیماری را پرفسور کخ آلمانی کشف کرد. 3. آبی که از دور، در بیابان، به نظر فرد تشنه می­رسد. 4. رها و آزاد. 5. خوشحال - زهر. عمودی: 1. نغمه و آواز. 2. ماه به شکل کمان. پاسخ جدول شماره گذشته جدول 2 مستطیل چای را برای فیونا می­برد. در حالی که فیونا می­گوید. در مراسم جشن شرکت نمی­کند.

[[page 37]]

انتهای پیام /*