بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی

کد : 115306 | تاریخ : 14/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 فصل اول: امریکا، شیطان بزرگ

‏ ‏

 فصل دوم: سیاستهای امریکا در برخورد

                  با جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 69]]‎

‎ ‎

‎[[page 70]]‎

انتهای پیام /*