آیت اللّه‌ سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی

نمایش جاذبۀ استاد

کد : 115880 | تاریخ : 14/06/1395

نمایش جاذبۀ استاد

‏به یاد دارم هنگامی که شاگردان ایشان از مسجد سلماسی بیرون می رفتند، تا‏‎ ‎‏مدرسۀ فیضیه، یک خط ممتد تشکیل می دادند و دو نفر دو نفر، با هم بحث‏‎ ‎‏می کردند و دیدگاههای استاد را بررسی می کردند. این، حکایت از جذابیت درس‏‎ ‎‏ایشان داشت.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 203]]‎

  • )) همان؛ ص 53.

انتهای پیام /*