کتاب قضا

احکام قسم

کد : 116054 | تاریخ : 25/09/1395

احکام قسم

[سؤال 11306]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5652

‏2. اگر در ترافع، مدعی بیّنۀ شرعیه نداشته باشد و ارجاع امر به یمین شود، آیا در‏‎ ‎‏حضور قضات مجاز هم اجرای یمین کافی است یا این که باید در حضور مجتهد جامع‏‎ ‎‏الشرایط باشد؟‏

بسمه تعالی، قضات منصوب باید مطابق مقررات نصب عمل کنند.

‎ ‎

‎[[page 21]]‎

انتهای پیام /*