مجله کودک 233 صفحه 7

کد : 116740 | تاریخ : 21/02/1385

با صدایی که رنگ باران است مینشینم کنار سجاده میکشم پر به آسمانِ نماز با دلی پاک و روشن و ساده vvv باز من مثل ابر دلتنگی روی سجاده، نرم میبارم چکه چکه دوباره اشکم را توی دشت نماز میکارم کوسکو و پاچا زودتر به قصر میرسند!

[[page 7]]

انتهای پیام /*