مجله کودک 233 صفحه 8

کد : 116741 | تاریخ : 21/02/1385

دندان لقّ لیندیا نویسنده: دونا کروفورد مترجم: سیده مینا لزگی «لیندیا» با فریاد از خواب بیدار شد: ـ آه، نه... یکی از دندانهایم لق شده. مادر گفت: ـ تکانش بده لیندیا! پدر گفت: ـ دندان را بکش بیرون لیندیا! مارک فریاد زد: ـ نه! من دندانش را میکشم. مارک همیشه بدجنسی میکرد. لیندیا به رختخواب پرید، ملافه را روی سرش کشید و گفت: ـ کمک! بروید کنار، مرا تنها بگذارید! لیندیا مثل لاکپشتی سرش را آرام بیرون آورد و گفت: ـ من نمیخواهم دندانم را بیرون بکشم، میخواهم همانجا بماند. مادرش پرسید: ـ چرا؟ پدرش پرسید: ـ آخر چرا؟ مارک گفت: ـ این بیمعنی است. لیندیا گفت: ـ اگر دندانم را بکشم، جایش یه سوراخ میماند، همه آنها با وسیلهی مخصوص به سمت آزمایشگاه حرکت میکنند.

[[page 8]]

انتهای پیام /*