مجله کودک 233 صفحه 20

کد : 116753 | تاریخ : 21/02/1385

فضاییها و 12 تفاوت این 2 تصویر با هم در 12 مورد تفاوت دارند. آیا میتوانید قلم بردارید و این 12 مورد تفاوت را مشخص کنید؟ با این سرگرمی، قدرت تمرکزتان را تقویت کنید! پاسخ سرگرمی شماره گذشته: در فرصت مناسبی، پاچا محلول تبدیل شتر به انسان را از چنگ ایزما درمیآورد.

[[page 20]]

انتهای پیام /*