مجله کودک 233 صفحه 39

کد : 116772 | تاریخ : 21/02/1385

خوب، همهی اینا برمیگردد به آن روزی که نگهبان پارک فکری به سرش زد... و به این ترتیب بود که نگهبان پارک شروع کرد به ضبط کردن قوانین پارک بر روی نوار... ادامه دارد کوسکو خود سعی میکند محلول را به دست آورد. اما پس از چند بار تلاش نمیتواند محلول در جایی گیر کرده است که تنها همکاری پاچا و کوسکو میتواند نتیجهبخش باشد.

[[page 39]]

انتهای پیام /*