مجله کودک 281 صفحه 25

کد : 118939 | تاریخ : 06/02/1386

جدول مستطیل های به هم چسبیده افقی 1 . منطقه ی « قمصر » از توابع این شهر است . 2 . غوزه پنبه- جهت و سمت . 3 . بیان شعر و کلام با حالت و آهنگ مخصوص . 4 . لباسِ پا ! 5 . تواق و رمق- خوب نیست . 6 . متضاد « سبک » . عمودی 1 . جمع آنم « اجناس » است . 2 . حوض حمام ! 4 . رنگ آسمان . 5 . تن و جسم . 6 . خاک گیاه و گلدان . 7 . محصول گریه ! 9 . نام . 10 . فرزند اولاد . پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیل تمرین های ویژه می کنند و غذای خود را به طریق خاصی آماده می کنند و می خورند .

[[page 25]]

انتهای پیام /*