مجله کودک 298 صفحه 5

کد : 119669 | تاریخ : 01/06/1386

یک جایی نگه دارید که من وضو بگیرم . گفتند :« ما اجازه نداریم . » گفتم شما مسلح هستید و من که اسلحه ای ندارم . به علاوه ، شما همه با همید و من یک نفرم ، کاری که نمی توانم بکنم . گفتند :« ما اجازه نداریم . » فهمیدم که فایده ای ندارد و اینها نگه نمی دارند . گفتم خوب ، اقلا نگه دارید تا من تیمم کنم . این را گوش کردند و ماشین را نگه داشتند ، اما اجازه ی پیاده شدن به من ندادند . من همینطور که توی ماشین نشسته بودم ، از توی ماشین دولا شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمم کردم . نمازی که خواندم ، پشت به قبله بود . چرا که از قم به تهران می رفتیم و قبله در جنوب بود . نماز را با تیمم و پشت به قبله و ماشین در حال حرکت ! این طور نماز صبح خود را خواندم . شاید همین دو رکعت نماز من مورد رضای خدا واقع شد . « شَفت » حالت دیگری از میوه هاست . اگر میوه ای هسته ای سفت و سخت ، وسط آن گوشتی و آبدار و روی آن پوستی نازک داشته باشد ، میوه حال شفت دارد . هلو ، آلو ، آلبالو و میوه هایی مانند اینها ، در گروه شفت قرار می گیرند .

[[page 5]]

انتهای پیام /*