مجله کودک 321 صفحه 15

کد : 120647 | تاریخ : 11/11/1386

کوچک ، خوشه و . . . این تصاویر از راه وصل کردن خط های فرضی ستاره ها به یکدیگر در ذهن انسان شکل می گرفت .

[[page 15]]

انتهای پیام /*