مجله کودک 416 صفحه 22

کد : 123312 | تاریخ : 19/10/1388

پسر قهرمان طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب قسمت نهم برای نعل کوبی ابتدا بخش های فرسده سم تراشیه می شود. سپس فلزی سخت و محکم به زیر سم اسب کوبیده می شود.

[[page 22]]

انتهای پیام /*