مجله کودک 417 صفحه 33

کد : 123367 | تاریخ : 26/10/1388

قصه ی پروانه و درخت و جویبار فریده شابنفر یک روز آفتابی تابستان بود. خورشید مهربان تر از همیشه روی دشت ومزرعه می تابید. درخت توت چیز تازه ای می دید. روی یکی از برگهایش دانه سفید و کوچکی شبیه مرواید پیدا شده بود. درخت توت هر چه فکر کرد نفهمید که این دانه کوچک چیست و از کجا آمده است. از کنار درخت توت، جویبار کوچکی می گذشت. جویبار، درخت توت را سیراب کمی کرد. درخت توت خودش را در آب زلال جویبار نگاه می کرد. درخت توت از جویبارکوچک نام اسب: کونمارا ویژگی کلی: اسبی ایرلندی است که انواع شرایط آب و هوایی را تحمل می کند. رنگ: طیف خاکستری تیره و ورنش

[[page 33]]

انتهای پیام /*