مجله کودک 419 صفحه 23

کد : 123445 | تاریخ : 10/11/1388

نام اسب: کلادروبر ویژگی کلی: کلادروبر منطقهای در چکسلواکی است که بعدها ضمیمه خاک اتریش شد این منطقه مدتها، تأمینکننده اسب برای امپراتوری اتریش بود. کلادروبر، اسبی آرام و سازگار

[[page 23]]

انتهای پیام /*