مجله کودک 419 صفحه 25

کد : 123447 | تاریخ : 10/11/1388

اسبهای خاورمیانه و آفریقا نام اسب: اسب عرب ویژگی کلی: یکی از قدیمیترین و مشهورترین اسبهای جهان، اسب عرب نام دارد. قدمت این اسب به چندین هزار سال میرسد و در ادبیات و قصهها از آن نام زیادی برده

[[page 25]]

انتهای پیام /*