مجله کودک 428 صفحه 26

کد : 124046 | تاریخ : 28/01/1389

مرغ شب محمد عزیزی (نسیم) مرغ شب میخواند روستا در خواب است. آسمان میخندد خندهاش مهتاب است.  مادرم در خانه باز هم بیدار است. دستهایش امشب باز گرم کار است. نمای پشت سبد صندوقی دو طرف موتورسیکلت به نظر بزرگ میآید اما طراحی آن به صورتی است که ضد آب ساخته شده است.

[[page 26]]

انتهای پیام /*