مجله کودک 503 صفحه 23

کد : 126760 | تاریخ : 23/07/1390

دورتر از بقیه خانهها بود. تنها بود. زن و بچهای نداشت که شامش روبه راه باشد. سفرهاش را که جز نان و پیالهای ماست چیزی نداشت جمع کرد. اشتها نداشت. سرش را به دیوار کاهگلی تنها اتاق خانهاش تکیه داد.

[[page 23]]

انتهای پیام /*