مجله کودک 505 صفحه 6

کد : 126831 | تاریخ : 07/08/1390

پیش از اینها قیصر امینپور «دوست » سالروز درگذشت شاعر مهربان کودکان و نوجوانان ، قیصر امین پور را تسلیت می گوید. پیش از اینها فکر میکردم خدا خانهای دارد کنار ابرها  مثل قصر پادشاه قصهها خشتی از الماس و خشتی از طلا  پایههای برجش از عاج و بلور بر سر تختی نشسته با غرور  ماه، برق کوچکی از تاج او هر ستاره، پولکی از تاج او  اطلس پیراهن او، آسمان نقشِ روی دامن او، کهکشان  رعد و برق شب، طنین خندهاش سیل و طوفان، نعرهی توفندهاش  دکمهی پیراهن او، آفتاب برق تیغ و خنجر او، ماهتاب  هیچکس از جای او آگاه نیست هیچکس را در حضورش راه نیست پیش از اینها خاطرم دلگیر بود از خدا، در ذهنم این تصویر بود  آن خدا بیرحم بود و خشمگین خانهاش در آسمان، دور از زمین  بود، اما در میان ما نبود مهربان و ساده و زیبا نبود  در دل او دوستی جایی نداشت مهربانی هیچ معنایی نداشت  هرچه میپرسیدم، از خود، از خدا از زمین، از آسمان، از ابرها  توانستند دو کیسه بزرگ پر از اسباببازی و قلم و دفتر جمع کنند. بعد با کیسهها رفتند خانه چشمه، نشستند توی لانه مرغ و خروسها. مرغ و خروسها توی حیاط قدم میزدند و نوک به زمین میکوبیدند.

[[page 6]]

انتهای پیام /*