مجله کودک 505 صفحه 16

کد : 126842 | تاریخ : 07/08/1390

Õ این همه زیاد؟ با چه دریلی سوراخهایی با این عمق ایجاد میکنید؟ به آنها دریل واگن گفته میشوند. چنین دستگاههایی کاربردهای فراوانی دارند مثلاً در معادن و وقتی میخواهند در دل یک کوه دینامیتی قرار داده و آن را منفجر کنند از این وسایل استفاده میشود. برای مثال دیگری در مورد استفاده از روش میخکوبی میتوان به ساخت تونلها اشاره کرد. هنگام عبور از درون یک تونل بد نیست کمی درباره وزن بسیار زیاد خاکی که در بالای سرمان وجود دارد فکر کنیم. هنگام عبور از تونلی مانند تونل رسالت به دلیل میخکوبیهایی که در آن انجام شده میتوانیم مطمئن باشیم که خاک بالای سرمان به قدر کافی محکم شده و فرو نمیریزد. روش میخکوبی چند سال است که به هنگام گودبرداری ساخت و سازها نیز بهکار گرفته میشود و دارای مزیتهای زیادی نسبت به روش سنتی است. Õ و هزینه آن؟ از روش سنتی بیشتر است و در نهایت هم آنچه انجام شده در زیر ساختمان همسایهها باقی میماند. به عبارتی میخکوبی تنها کار ساختمانی است که در محدوده ساختمان شما انجام نمیشود. میخکوبیها سبب میشوند تا خاک زیر ساختمانهای مجاور مستحکم شده و در مواقعی چون زمان وقوع، زلزله از مقاومت بیشتری برخوردار باشند. پس میبینید که با استفاده از روش میخکوبی فایدههایی هم نصیب همسایگان خواهد شد. Õ در طول گفتگو، شما خیلی با حرارت صحبت میکردید. هر وقت در مورد کارم صحبت میکنم همین حالت را دارم. حس من نسبت به کارم به گونهای است که گاهی همسرم میگوید تو کارت را بیشتر از من دوست داری. Õ حالا کدام را بیشتر دوست دارید؟ مسلم است که همسرم را. اما نمیتوانم منکر شوم که کارم را هم خیلی دوست دارم. خوبیاش این است که همسر من، هم رشته من و کار او شبیه به کار من است و به همین دلیل مرا و نوع کار مرا به خوبی درک میکند. نوع کار من به گونهای است که حساسیت زیادی داشته و خیلی وقتها زمان مشخصی ندارد، کما اینکه من خیلی از روزهای تعطیل سرکار هستم. او با ویژگیهای کار من آشناست و میداند که من باید خیلی وقتها در اختیار کارم باشم. که منتظر جواب بودند نگاه کرد و گفت: چه حرفهای عجیبی! شما که باور نمیکنید؟ چه کسی تا به حال دیو دیده است؟ اصلاً مگر دیو وجود دارد؟ - نه! دیو که وجود ندارد ولی خواستم حواست را

[[page 16]]

انتهای پیام /*