مجله کودک 505 صفحه 43

کد : 126870 | تاریخ : 07/08/1390

راحت شد. داشت به طرف ده برمیگشت که صدای سحربانو را شنید. او همانطور که به گودال نگاه میکرد میگفت: فردا به همه میگویم، به همه میگویم که بچه دیو اسباببازی میخواهد. پایان

[[page 43]]

انتهای پیام /*