غزل

خانقاه دل

کد : 127076 | تاریخ : 17/06/1395

 

خانقاهِ دل

اَلا یا ایها السٰاقی بُرون بر حَسرت دلها

که جٰامت حل نماید یکسره اَسرار مشکلهٰا

بمی بَربند راه عقل را از خانقاه دل   که این دارالجُنون هرگز نباشد جٰای عاقلها

اگر دل بُسته ای بَر عشق جانان جای خالی کُن  که این میخٰانه هرگز نیست جز مأوای بیدلها

تو گر از نشئۀ می کمتر از آنی بخود آئی  بُرون شو بی درنگ از مرز خلوتگاه غافلها

چه از گلهٰای باغ دوست رنگ آن صنم دیدی  جُدا گشتی ز باغ دوست(یار) دریاها وَ ساحلهٰا

تو راه جنّت و فردوس را در پیش خود دیدی  جُدا گشتی ز راه حقّ وَ پیوستی بباطلهٰا

اگر دل داده ای بَر عالم هستی و بالاتر

بخود بَستی ز تار عنکبوتی بَس سلاسلها

 

[[page 46]]

انتهای پیام /*