غزل

پرواز جان

کد : 127110 | تاریخ : 17/06/1395

 

پرواز جان

گر بسوی کوچۀ دلدار راهی باز گردد

گر که بخت خفته ام با من دمی همساز گردد

گر نسیم صُبحگاهی رَه بکوی دوست یابد  گر دل افسرده با آن سرو قد همراز گردد

گر نِی از دَرد دل عُشّاق شرحی بازگوید  گر دل غمدیده با غمخواه هم آواز گردد

گر سُلیمان بر غم مور ضعیفی رحمت آرد  در بَر صاحبدلان والای و سَرافراز گردد

در هَوایش سر سپٰارم در قدومش جٰان بریزم  گر برویم در گشاید گر بنازی بازگردد

سایه افکن بر سَرم ای سَرو بُستان نکوئی

تا که جٰانم از جهٰان آمادۀ پرواز گردد

 

[[page 76]]

انتهای پیام /*